Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Зміст

 1. Вимоги подання відомостей про КБВ філіями іноземних компаній
 2. Можливість подання відомостей про КБВ в електронній формі
 3. Оновлений процес перевірки відомостей щодо КБВ 
 4. Оновлений порядок притягнення до відповідальності

Питання розкриття інформації про КБВ гостро стоїть серед представників бізнес середовища, у зв’язку з динамічними змінами у законодавстві щодо нього. Запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про КБВ є складовою міжнародних зобов’язань України, зокрема врегулювання національного законодавства відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС, рекомендацій Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі стосовно забезпечення відповідності законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Відповідно до Закону України № 361-IX від 06 грудня 2019 року КБВ – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Вирішальний вплив може бути безпосередній (прямий вирішальний вплив) або через інших осіб (непрямий вирішальний вплив).

Нижче детально розглянемо новели законодавства щодо даного питання.

Вимоги подання відомостей про КБВ філіями іноземних компаній

Законом України № 3257-IX від 14 липня 2023 року  (надалі – «Закон 3257-IX») були імплементовані положення Директиви (ЄС) 2017/1132 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються деяких аспектів корпоративного права. Зокрема, передбачено, що в Єдиному державному реєстрі (надалі – «ЄДР») повинні міститись відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, серед яких інформація про КБВ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а якщо КБВ-іноземець є громадянином (підданим) кількох країн – усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Вказані зміни набудуть чинності з 03 вересня 2024 року.

Можливість подання відомостей про КБВ в електронній формі

Відповідно до Закону України № 2571-IX від 06 вересня 2022 року (надалі – «Закону № 2571-IX») юридичні особи подають інформацію про КБВ протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Згідно з вказаним законом Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що випливають із цього Закону. Також зміни передбачають, що програмне забезпечення ЄДР має забезпечувати пошук взаємозв’язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюзі володіння корпоративними правами юридичної особи), візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків.

Тобто, з огляду на нові вимоги законодавства перед урядом стояло завдання вжити заходів щодо прийняття методології визначення юридичною особою КБВ та внесення змін до положення про форму та зміст структури власності, щоб забезпечити можливість подання відповідними юридичними особами структури власності до ЄДР в електронній формі.

03 жовтня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України № 1011, якою затверджено Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.

01 серпня 2023 на сайті Міністерства фінансів України опубліковано проєкт наказуМіністерства фінансів України “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163” (надалі- «Наказ»)

З прийняттям Наказу юридичні особи будуть мати можливість подавати відомості про КБВ до ЄДР в електронній формі, яка дозволить подавати таку інформацію у машиночитабельних форматах і здійснювати автоматизовану перевірку таких даних програмним забезпеченням ЄДР. Даний підхід надасть можливість оптимізувати процеси та спростить для бізнесу саму процедуру подання.

Також Наказом передбачені положення щодо:

 • форми та змісту структури власності юридичної особи;
 • вимог / параметрів до оформлення структури власності;
 • інформації, яку необхідно зазначити щодо кожної особи, зазначеної у структурі власності;
 • способу визначення розміру участі в юридичній особі у відповідному ланцюзі володіння часткою (корпоративними правами);
 • подання схематичного зображення структури власності та вимоги до її оформлення;
 • переліку документів, які мають додаватись до структури власності.

Оновлений процес перевірки відомостей щодо КБВ 

06 листопада 2023 року набув чинності Наказ Міністерства юстиції України № 3265/5 від 14 вересня 2023 року «Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи» (далі по тексту – «Порядок № 3265/5»).

При здійснені реєстраційних дій відповідно до Порядку 2211/5 від 14 червня 2023 року «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду» державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ  направляє юридичній особі вимогу щодо надання письмових пояснень. Юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ. Відповідно до Порядку № 3265/5 державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи. Перевірка інформації про КБВ здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку. У разі виникнення у державного реєстратора необхідності отримання додаткової інформації строк проведення перевірки продовжується на період з дня направлення державним реєстратором відповідної вимоги і до дня отримання ним запитуваної інформації.

Під час перевірки інформації про КБВ державний реєстратор перевіряє на наявність/відсутність у відомостях про КБВ, наданих юридичною особою, суперечностей з відомостями, надісланими Міністерством юстиції України відповідно до затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 2542/5 від 12 липня 2023 року  «Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи» (надалі – «Порядок № 2542/5»).

Державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи, надання додаткових пояснень та/або інформації (документів). Юридична особа має обов’язок надати державному реєстратору інформацію та документи відповідно до вимог впродовж 7 робочих днів з дня отримання вимоги, а також надавати доступ до приміщень юридичної особи, речей та документів.

У разі встановлення за результатами проведеної перевірки неактуальності інформації про КБВ юридичної особи, внесеної до ЄДР, Міністерство юстиції України вживає заходів щодо притягнення такої юридичної особи до відповідальності у порядку, визначеному законодавством.

Однак, звертаємо увагу, що ситуація з не набранням чинності Порядку № 2542/5 (набрання чинності відбудеться 01.04.2024 р.), який регулює обовʼязок субʼєктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про КБВ юридичної особи, створює колізію у законодавстві та унеможливлює роботу Порядку 3265/5. Тому оновлений процес перевірки державним реєстратором відповідно до Порядку 3265/5 розпочне функціонувати з 01 квітня 2024 року.

Оновлений порядок притягнення до відповідальності

Наказом Міністерства юстиції України № 3258/5 від 13.09.2023 (надалі – «Наказ № 3258/5»), який набув чинності 07 листопада 2023 року, визначається порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, передбачені вище.

Відповідно до Наказу № 3258/5 штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

У разі виявлення порушення посадовими особами Міністерства юстиції України складається протокол. У випадку вчинення особою двох або більше порушень протокол складається щодо кожного порушення окремо. Протокол не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилається особі, щодо якої він складений.

Посадові особи Міністерства юстиції України розглядають справу протягом двох місяців з дня, коли особа, щодо якої складено протокол, вважається повідомленою.

За результатами розгляду справи виноситься або постанова про накладення штрафу, або постанова про закриття справи, кожна з яких набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена лише до суду. Тобто, адміністративного оскарження не передбачено.

Особа, щодо якої винесено постанову про накладення штрафу, сплачує штраф протягом десяти календарних днів з дня прийняття постанови.

У зв’язку з не набранням чинності Порядку № 2542/5 (набрання чинності відбудеться 01 квітня 2024 року), який регулює обовʼязок субʼєктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про КБВ юридичної особи, Порядок 3258/5 розпочне функціонувати з 01 квітня 2024 року.

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про КБВ передбачається адміністративна відповідальність. Згідно зі ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу становить від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті складає від 17 000 до 51 000 грн. Разом з тим, відповідно до Закону України № 2115-IX від 03 березня 2022 року у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання відомостей про КБВ не застосовується.

Однак, у зв’язку з внесення змін до Законом України № 2571-IX  від 6 вересня  2022 року все ж таки передбачена наступна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 340 000 грн за:

 • внесення завідомо неправдивих відомостей про КБВ юридичної особи або про його відсутність;
 • неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність;
 • ненадання засновниками юридичної особи та/або особами, які здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про КБВ.

Наразі бізнес має можливість проаналізувати оновлення законодавства, щоб бути готовими до відповідних змін.

Якщо вам потрібна юридична консультація, заповніть форму нижче для її замовлення ⬇️

Олександр Мельник

Олександр Мельник

Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат

Христина Зіменко

Христина Зіменко

Юристка

133

Отримати консультацію

Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну